ANBI gegevens St. Zending & Evangelisatie 2020

Stichting Zending en Evangelisatie

Oprichting

De stichting is opgericht om evangelisatie acties en de verbreiding van het goede nieuws over Jezus Christus te bevorderen. Binnen dit kader valt ook de ondersteuning bij geestelijke, lichamelijke of financiële noden van personen of organisaties. Deze acties vinden indien nodig ook in het buitenland plaats.

Algemene beleid.

We trachten aan deze doelen te werken door:

  • Zendelingen te ondersteunen of uit te zenden.
  • Het organiseren van evangelisatiebijeenkomsten.
  • Het geven van cursussen en opleidingen om mensen te trainen om het goede nieuws over Jezus Christus uit te dragen.
  • Het verspreiden of beschikbaar stellen van middelen en/of materialen t.b.v. evangelisatie.
  • Het bijeen brengen van middelen om deze doelen te bereiken.

Er is geen fondswervingsprogramma.

De fondsen worden verkregen door mond op mond reclame.

Het bestuur wijst de financiën toe aan de verschillende projecten, tenzij de giften bestemmingsgiften zijn.

Voor grotere uitgaven (> € 1000,=) vindt er altijd overleg met bestuursleden plaats.

Fiscaal nummer: 24403869

RSIN nummer: 817223216

Contactgegevens: Admiraal de Ruijterstraat 10, 2931AA te Krimpen aan de Lek

                                  Tel. Nr. 0642423579

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: E. Vervoort

                                            Secretaris; G.A. Schouwenaar

                                            Penningmeester: J. van der Veen

                                            Lid: K. Mourits

Doelstelling

Het ondersteunen van doelen, die het goede nieuws over Jezus Christus bevorderen in woorden en/of daden.

Beleidsplan 2021

De bezoeken en de ondersteuning van Romakerken in Macedonië en Bulgarije zal voortgezet worden. De leiders en aanstaande leiders trainingen zullen voortgezet worden en hebben de hoogste prioriteit. Ook zullen er weer cursussen gegeven worden over de rol van de Heilige Geest in het leven van een christen. Er wordt samengewerkt met de verschillende diaconieën in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

De nauwe samenwerking met de gemeente “Er is Leven in het Woord” zal gecontinueerd worden. Er zal een samenwerking met Youth For Christ Krimpenerwaard opgezet worden om de jeugd te bereiken.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020

Ook dit jaar is er een nauwe samenwerking geweest in het ondersteunen van de gemeente “Er is Leven in het Woord”.

Er zijn verschillende werkbezoeken aan Noord Macedonië en Bulgarije gebracht. Het werk in Bulgarije is toegenomen doordat pastors Jan en Joke van Dam als zendelingen naar Bulgarije zijn gegaan om leiders te trainen en discipelen voor Jezus Christus te vormen. Er is een grote honger naar het woord van God. We geven ze dus te eten.

Er gebeuren tijdens de diensten en pastorale gesprekken veel wonderen. Er is in 2020 ook hulp geboden aan de Roma gemeenschap door ter plaatse voedselpakketten samen te stellen en uit te delen. De leider van een Roma gemeente is overleden door corona en er is ook hulp geboden om nieuw leiderschap op weg te helpen.

Financieel jaaroverzicht 2019

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2019

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-201916280.43
Nuts: Nuon502.663040.00
Giften20956.00
Gift van St. Er is leven in het woord1000.00
Contributies abonnementen138.00264.50
bestemmingsgiften1926.00
Gift LihW aflossing schuld v Dam8500.00
Macedonië/Bulgarije710.001963.27
Kerstpakketten303.00
Rente4.17
onkosten transacties141.65
Eindsaldo rekeningen 31-12-201921452.84
Totaal38591.2638591.26
Balans 2019
1-01-1931-12-19
Bank tegoed4096.83200.81
Spaar tegoed12183.6021252.84
Eigen vermogen16280.4321453.65

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2019

God zegent steeds in wat wij nodig hebben. We zijn blij met de samenwerking en ondersteuning met de stichting Er is Leven in het Woord. Welke ondersteuning bestond uit enkele grote giften.

De uitgaven voor Macedonië en Bulgarije zijn duidelijk toegenomen door het nieuwe werk dat daar opgestart is.

Aan de locale kerstpakketten aktie voor hen die weinig hebben, hebben we dit jaar  weer meegedaan.

Het eigen vermogen is behoorlijk gestegen.

Financieel jaaroverzicht 2020

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2020

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-202021453,65
Nuts: Vattenfal479,063110,00
Giften22654,008392,24
Gift van/aan St. Er is leven in het woord153,931050,00
Bulgarije4752,007234,19
Bulgarij retour van Dam1589,09 
Fathershouse retour50,00 
Onkosten bankieren 394,73
Ansvar schade terug3877,42 
   
Eindsaldo rekeningen 31-12-202034827,99
Totaal55009,1555009,15
Balans 2020
1-01-2031-12-20
Bank tegoed200,814042,81
Spaar tegoed21252,8430785,18
Eigen vermogen21453,6534827,99

Toelichting op de inkomsten en uitgaven van 2020:

We zijn gezegend met de inkomsten, maar ook in de uitgaven. We zijn blij met de ondersteuning en samenwerking met de stichting Er is Leven in het woord. Er is een echtpaar vanuit de gemeente “er is Leven in het Woord” uitgezonden naar Bulgarije. Deze worden vanuit “Zending & Evangelisatie” financieel ondersteund. Er zijn  ook gezegende bezoeken gebracht aan de kerken waar we contact mee hebben in Macedonië.

Het eigenvermogen is wat toegenomen.