Wandelingen van Gebed 25-5 t/m 7-6

Wandelingen van Gebed 25-5 t/m 7-6

Informatie ‘Wandelingen van gebed’ 27 mei t/m 7 juni

Wat leuk en wat goed dat u op deze pagina kijkt en mee wil doen met ‘wandelingen van gebed’. Wij van gemeente ‘Leven in het Woord’ zijn zeer gemotiveerd om dit project met zoveel mogelijk christenen te gaan doen. Verschillende mensen van onze gemeente hebben de laatste tijd een bepaalde indruk gehad om te gaan wandelen en te gaan bidden. Het mooie is dat deze indrukken afzonderlijk van elkaar ontvangen waren en dat deze gedachten ons niet los lieten. Vandaar dat we dit nu in de praktijk willen gaan zetten.

We zien zo uit, naar wat God hier doorheen gaat doen. We verwachten grote doorbraken van Gods koninkrijk hier op aarde en geloven dat de gebeden tot zegen zullen zijn voor de wereld en de gelovigen.

Als u later instapt met deze actie, is dat ook mogelijk. We hopen en bidden dat er zoveel mogelijk mensen mee gaan doen en leggen dat ook in Gods handen.

Wat is er nu praktisch de bedoeling?

  1. Van dinsdag 25 mei t/m maandag 7 juni is er elke dag een ander thema waarvoor gebeden gaat worden in de buitenlucht. Welk thema er aan de beurt is, vindt u op deze pagina en in de poster en zullen dagelijks gedeeld worden op onze Facebook-pagina.
  2. We wijzen niet een speciale plek aan; u bent vrij om af te spreken met iemand, met meerderen of om dit alleen te doen. Wees wel alert op de adviezen van de overheid.
  3. U bent ook vrij in hoe u bidt, hoe vaak u bidt en natuurlijk mag u ook voor andere dingen bidden dan alleen het thema wat aan de beurt is. Verder bieden we hieronder ondersteunende Bijbelteksten aan bij elk thema zodat u deze ook bij de gebeden kan gebruiken.
  4. Het kan zijn dat u tijdens het bidden een ervaring krijgt, die u graag wilt delen. Dat moedigen wij dan ook te allen tijde aan! Schrijf het op uw Facebook-pagina, vertel het aan anderen en we bieden de mogelijkheid aan om uw ervaring in de opmerkingen te schrijven van een bericht van onze Facebook-pagina ‘Leven in het woord’.
  5. Voor verder vragen verwijzen we u naar onze contactpagina: www.leveninhetwoord.nl/contact

Wij bidden en geloven dat dit ook voor ú een zeer gezegende tijd gaat worden. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken zegt Hebreeën 11:6 en dat bidden en verklaren wij ook over u.

Shalom,

Team ‘Leven in het Woord’

Ondersteunende Bijbelteksten per dag per thema

We hebben de Herziene Statenvertaling gebruikt. U bent vrij om andere teksten en vertalingen zelf op te zoeken en ook te gebruiken.

Dinsdag 25 mei (Het onze Vader):

Mattheüs 6:9-13

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Lukas 11:9-10

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

2 Kronieken 7:14

Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

 

Woensdag 26 mei (Arbeiders in de oogst):

Johannes 4:35-38

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.

En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst.

Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst.

Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.

Lukas 10:2

Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Hebreeën 1:14

Zijn zij(engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Psalm 103:20

Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Psalm 34:8

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.

Donderdag 27 mei (Onderwijs):

Spreuken 1:7

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Spreuken 22:6

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Mattheüs 19:13

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Jakobus 1:5

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Psalm 127:3-4

Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

Vrijdag 28 mei (Israël en de vrede van Jeruzalem):

Psalm 122:6

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.

Psalmen 50:7 

Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken, Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God.

Jesaja 32:18 

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

Jesaja 48:17 

Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg [die] u gaan moet.

Galaten 6:15-16 

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar [wel dat we] een nieuwe schepping [zijn].

En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid [zij] over hen en over het Israël van God.

Zaterdag 29 mei (Business):

Psalm 1:1

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERe en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Lukas 6:38

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Deuteronomium 8:14-18

Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft;

Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen,

Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;

en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.

Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.

Markus 4:20

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

Deuteronomium 14:29 

…., opdat de HEERE, uw God, u zegent in al het werk dat u doet….

Zondag 30 mei (Eigen leef-, werk- en woonomgeving):

Psalmen 20:2 

Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.

Psalmen 18:3 

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

1Samuël 25:6 

Dit moeten jullie zeggen tegen die [man, die in voorspoed] leeft: Vrede voor u, vrede voor uw huis, en vrede voor alles wat u hebt!

Maandag 31 mei (Zorg):

Psalm 138:3

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

Jozua 1:8-9

8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Filippenzen 4:6-7

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Dinsdag 1 juni (Kunst, Sport en entertainment):

Mattheüs 5:13-16

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Psalmen 55:23 

Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

Efeze 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

1 Petrus 5:7 

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Woensdag 2 juni (Media):

Spreuken 4:24

Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.

2 Timotheüs 2:15

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Psalm 15

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij.

Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

1 Thessalonicenzen 2:12-13

Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het [ook] aangenomen hebt, niet [als] een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

Donderdag 3 juni (Uitstorting van Gods Geest, openbaring en opwekking):

Jesaja 44:3

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Handelingen 2:17

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, [dat] Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Johannes 7:37

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Vrijdag 4 juni (Politiek en regering):

1 Timotheüs 2:1-4

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Kronieken 1:10

Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor [de ogen van] dit volk uitga en inga, want wie zou over dit grote volk van U [kunnen] rechtspreken?

Deuteronomium 30:6

De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Zaterdag 5 juni (De (vervolgde) kerk i.c.m. ‘de nacht van gebed’ van Opendoors):

Mattheüs 16:18

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Jesaja 59:21

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

Jesaja 40:31

Maar wie de HEERE verwachten, zullen [hun] kracht vernieuwen, zij zullen [hun] vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Spreuken 14:26

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.

Zondag 6 juni (Familie (kinderen, jeugd, ouders, alleenstaanden, ouderen):

Jesaja 59:20-21

En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,

spreekt de HEERE.Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

Handelingen 16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis[genoten].

Jesaja 44: 3-4

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.

Jeremia 29:11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, [namelijk] om u toekomst en hoop te geven.

Maandag 7 juni (Grote toename van geloof voor en van wonderen, tekenen en ervaringen met God):

Handelingen 2:17

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, [dat] Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Markus 16:17-18 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Mattheus 17:20

Ik (Jezus) zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier, naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

Johannes 14:12-14

Voorwaar, voorwaar, Ik(Jezus) zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Walks of Prayer English info

Walks of Prayer English info

Supporting Information “Walks of Prayer”

How nice and how good that you look at this page and want to participate in “Walks of prayer”. We the local church “Living in the Word” in the Netherlands, are very motivated to do this project with as many Christians as possible. Several people in our congregation had recently a certain impression of going for a walk and pray. The great thing is that those impressions were received separately from each other and these thoughts did not let go of us. That is why we now want to put this into practice.

We’re so looking forward to what God is going to do through this. We expect great breakthroughs from God’s kingdom here on earth and believe that the prayers will bless the world and the believers.

If you get in later with this promotion, that is also possible. We hope and pray that as many people as possible will participate and put that in God’s hands.

What to do when you want to join?

  1. From Tuesday, May 25 to Monday, June 7, there will be a different theme every day for which prayers will be held in the open air. You can find out which theme is next on this page and in the poster and will be shared daily on our Facebook page.
  2. We do not designate a special place; you are free to meet up with someone, with a group or to go alone. Be alert to the advice of the government.
  3. You are also free of how you pray, how often you pray and of course you may also pray for other things than just the theme that is next. Furthermore, below we offer supporting Bible texts for each theme so that you can also use them with prayers.
  4. As you pray, you may have an experience that you would like to share. We encourage this at all times! Write it on your Facebook page, tell others and we offer the option to write your experience in the comments of a post from our Facebook page “Leveninhetwoord”.
  5. For further questions, please refer to our contact page: www.leveninhetword.nl/contact

We pray and believe that this is going to be a very blessed time for you too. God is a rewarder for those who earnestly seek Him, says Hebrews 11: 6, and we pray and declare that also about you.

Shalom,

Team “Living in the Word”

Supporting Bible texts per day per theme 

We have used the Revised King James Version in Dutch and translated it. You are free to look up and use other texts and translations yourself.

Tuesday, May 25 (The Lord’s Prayer):

Matthew 6: 9-13

So pray therefore: Our Father which art in heaven. Hallowed be your name.

Your kingdom come. Your will be done, as it is in heaven on earth.

Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

For the kingdom, and the power, and the glory, are yours for ever. Amen.

Luke 11: 9-10

And I say to you, Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives; who seeks, finds; and to him who knocks it will be opened.

2 Chronicles 7:14

When my people, that are called upon by my name, bow in humility, and pray, and seek my face, and turn from their evil ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and heal their land.

Wednesday, May 26 (Harvest Workers):

John 4: 35-38

Don’t you say, Four months more, and then will the harvest come? Behold, I say to you, Lift up your eyes and look at the fields, for they are already white to harvest.

And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and who reaps may rejoice together.

For herein the proverb is true: One sows, another reaps.

I have sent you to reap what you have not made an effort for; others have made an effort, and you have reaped the fruit of their effort.

Luke 10: 2

Then he said to them, The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest that He will send out laborers into His harvest.

Hebrews 1:14

Are they not all ministering spirits sent out to serve those who will inherit salvation?

Psalm 103: 20

Praise the Lord, you His angels, mighty mighty men, that carry out His word, obedient to the word that He speaks.

Psalm 34: 8

The angel of the Lord encamps around those who fear him, and delivers them.

Thursday May 27 (Education):

Proverbs 1: 7

The fear of the LORD is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.

Proverbs 22: 6

Train the young man according to his way of life, even when he is old he will not depart from it.

Matthew 19:13

Then children were brought to Him, that He might lay His hands on them and pray; but the disciples rebuked them. But Jesus said, Let the children alone, and forbid them not to come to me, for of such is the kingdom of heaven. And after having laid hands on them, he departed from there.

James 1: 5

And if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives abundantly to everyone and does not reproach, and it will be given to him.

Psalm 127: 3-4

Behold, children are the property of the Lord; the fruit of the womb is his reward. As arrows in the hand of a hero, so are the sons conceived in youth.

Friday May 28 (Israel and the peace of Jerusalem):

Psalm 122: 6

Pray for peace for Jerusalem, let those who love you prosper. Let peace be within your ramparts, rest in your castles. For the sake of my brothers and my friends I now speak: Peace be in you! For the sake of the house of the Lord our God will I seek that which is good for you.

Psalm 50: 7

Listen, my people, and I will speak, Israel, I will testify among you, I, God, am your God.

Isaiah 32:18

My people will reside in a habitation of peace, in safe dwellings, in places of carefree rest;

Isaiah 48:17

Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel: I am the Lord your God, who teaches you what is profitable, who guides you in the way you must go.

Galatians 6: 15-16

For in Christ Jesus it is not the circumcision that has its only power, nor the uncircumcision, but that we are a new creation.

And all who walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and toward the Israel of God.

Saturday May 29 (Business):

Psalm 1: 1

Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked,

who does not stand in the way of sinners, who does not sit in the seat of mockers, but who rejoices in the law of the Lord, and meditates his law day and night.

For it will be like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in its season,

whose leaves do not fall off; whatever he does will be successful.

Luke 6:38

Give, and it shall be given to you: a good measure pressed, shaken, running over it shall be given to you in your lap; for with the same measure with which you measure, it will also be measured with you.

Deuteronomy 8: 14-18

Take heed that then your heart will not lift up, and forget you the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slaves;

Who led you into that great and terrible desert, with poisonous snakes, scorpions, and drought, where there was no water; Who sent water out of hard rock for you,

Who made you eat manna in the wilderness, which your fathers knew not, that he might humble you, and try you, to do you well in the end;

and let not you say in your heart, My own strength and the might of my own hand has gotten this wealth for me.

But you must keep in mind the Lord your God, that it is He Who gives you power to get wealth, that He might confirm His covenant which He made under oath with your fathers, as it is today .

Mark 4:20

And these are they that are sown in the good ground: they hear the word, and receive it, and bear fruit, some thirtyfold, some sixty, some an hundredfold.

Deuteronomy 14:29

… that the LORD your God may bless you in all the work that you do ….

Sunday May 30 (Own living, working and living environment):

Psalm 20: 2

May the Lord hear you in the day of trouble, the name of the God of Jacob put you in a fortress of safety.

Psalm 18: 3

The Lord is my rock and my fortress and my Deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold.

1 Samuel 25: 6

This is what you must say to that [man who lives in prosperity]: Peace for you, peace for your house, and peace for all that you have!

Monday May 31 (Healthcare):

Psalm 138: 3

On the day I called, You answered me; You have strengthened me with strength in my soul.

Joshua 1: 8-9

8 This book of this law must not depart from your mouth, but you must meditate on it day and night, so that you will act closely according to all that is written in it. For then you will prosper your ways, and then you will act wisely.

9 Have I not commanded you? Be strong and courageous, and do not be afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.

Philippians 4: 6-7

Be anxious about nothing, but in everything, through prayer and supplication, with thanksgiving, let your desires be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Tuesday June 1 (Arts, Sports and Entertainment):

Matthew 5: 13-16

You are the salt of the earth; but when the salt has lost its taste, with what will it be salted? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by the people. You are the light of the world. A city on top of a mountain cannot be hidden. Neither do they light a lamp and put it under a bushel, but on the stand, and it shines for all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.

Psalm 55:23

Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; He will never allow the righteous to totter.

Ephesians 2:10

For we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.

1 Peter 5: 7

Cast all your cares on Him, because He cares for you.

Wednesday June 2 (Media):

Proverbs 4:24

Get rid of your false mouth and keep deceit of lips far from you.

2 Timothy 2:15

Be diligent to present yourself approved before God, as a laborer with no need to be ashamed and who rightly cuts the Word of truth.

Psalm 15

Lord, who will reside in Your tent? Who will dwell in Your holy mountain? He who walks uprightly and works righteousness, who speaks the truth with his heart. He who does not blaspheme with his tongue, does no harm to his friends, and takes no reproach against his neighbor. In his eyes the reprobate is despised, but those who fear the Lord he honors.

If he has sworn to his own harm, he will not change his oath. He does not lend his money at interest, he does not accept a gift to the detriment of the innocent. He who does these things will not be moved forever.

1 Thessalonians 2: 12-13

We called you to walk worthy of God, Who calls you to His Kingdom and glory. That is why we also give thanks to God without ceasing that when you received from us the Word of God preached, you received it, not [as] a word of man, but (as it really is) is also active in you who believe.

Thursday June 3 (Outpouring of God’s Spirit, revelation and revival):

Isaiah 44: 3

For I will pour water on the thirsty, and I will flow on dry land. I will pour My Spirit on your offspring and My blessing on your offspring.

Acts 2:17

And it shall be in the last days, saith God, that I will pour out of My Spirit upon all flesh; and your sons and your daughters will prophesy, your young men will see visions, and your elders will dream dreams.

John 7:37

And on the last, the great day of the feast, Jesus stood there and cried, If any man is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in Me, as the Scripture says, Streams of living water will flow from within him. And this He said about the Spirit which those who believe on Him should receive; for the Holy Spirit was not yet there, because Jesus was not yet glorified.

Friday June 4 (Politics and Government):

1 Timothy 2: 1-4

I then call above all that supplications, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all men, for kings and all in high place, that we may lead a quiet and quiet life, in all piety and dignity. For this is good and pleasing in the sight of God our Savior, who wills all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.

2 Chronicles 1:10

Now give me wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can judge this great people of yours?

Deuteronomy 30: 6

The Lord your God will circumcise your heart and the heart of your seed to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, so that you may live.

Saturday, June 5 (The (continued) church in combination with ‘the night of prayer’ by Opendoors.nl):

Matthew 16:18

And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever binds you on earth will be bound in heavens; and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.

Isaiah 59:21

As for me, this is my covenant with them, says the Lord: My Spirit that is on you, and my words which I have put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants. neither by the mouth of the seed of thy seed, saith the LORD, from now on even for ever.

Isaiah 40:31

But those who wait for the Lord will renew [their] strength, they will spread their wings like eagles, they will run swiftly and not be weary, they will run and not tire.

Proverbs 14:26

In the fear of the LORD is strong confidence, and to his children he will be a refuge.

Sunday June 6 (Family (children, youth, parents, singles, elderly):

Isaiah 59: 20-21

And to Zion will come a Redeemer for those who turn from transgression in Jacob,

saith the LORD: As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit which is upon thee, and my words which I have put in thee shall not depart from thy mouth, nor from the mouth of your descendants, nor of the mouth of the descendants of your descendants, saith the Lord from now on even for ever.

Acts 16:31

And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your households.

Isaiah 44: 3-4

For I will pour water on the thirsty, and I will flow on dry land. I will pour My Spirit on your offspring and My blessing on your offspring. They will come up among the grass, like willows by the streams of water.

Jeremiah 29:11

For I know the thoughts that I have about you, saith the Lord. They are thoughts of peace and not of evil, [namely] to give you a future and hope.

Monday, June 7 (Great increase in faith for and in miracles, signs and experiences with God):

Acts 2:17

And it shall be in the last days, saith God, that I will pour out of My Spirit upon all flesh; and your sons and your daughters will prophesy, your young men will see visions, and your elders will dream dreams.

Mark 16: 17-18

And those who have believed shall follow these signs: In my name shall they cast out demons; they will speak in tongues; they will pick up snakes; and if they drink anything deadly, it will certainly not hurt them; they will lay hands on the sick and they will be made well.

Matthew 17:20

I (Jesus) say to you, If you had faith like a grain of mustard seed, you would say to this mountain, Move from here to there! And he would go, and nothing would be impossible for you.

John 14: 12-14

Verily, verily, I (Jesus) say unto you, He that believeth on me will do the works that I do also, and greater than these will he do, for I go to my Father. And whatever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you’ll ask anything in My Name, I’ll do it.

Vetrouwen als een kind

Vetrouwen als een kind

Ik ben in mijn oase van rust, het is vakantie en het enige wat ik om mij heen hoor zijn vogeltjes en heel in de verte een snelweg. Weg van de haast, weg van alle hectiek. Ik ben in een bos ver weg van de beschaafde wereld, ver weg van alles wat mij afleid van de dingen die nog moeten. Geen internet en geen signaal alleen de rust en de stilte. De stilte is verwarrend en confronterend, want ik ben alleen met mezelf. Ik gooi nog een blok hout op het vuur dat me warm houdt terwijl ik hier zit helemaal alleen.

Terwijl de zon zakt om pas morgenvroeg terug te komen rijst bij mij de vraag. Waarom zijn wij hier en wat is het doel van ons bestaan? Ik zie een late zonnestraal die nog schittert en een glans geeft aan een mooie dag waarin de zon leefde en bepaalde dat het een mooie dag was. Ik ga op reis en verdwijn in een poel van vragen en onwetendheid. Ik wilde dat ik weer een kind was. Een kind die zich geen zorgen maakt over eten of drinken, over morgen of volgende week. Een kind die leeft in het hier en nu, geen afspraken alleen het nu!

Wees als de kinderen is een opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Maar waarom doen wij dat niet? Ik heb nu vakantie, maar mijn vakantie is niet hetzelfde als toen ik een kind was. Wat is verandert? …

Ik zal het u vertellen. We zijn gestopt met het vertrouwen dat iemand voor ons zorgt. We zijn gestopt met het leven waarin wij alleen doen en iemand anders de verantwoordelijkheid heeft. We zijn gestopt met het vertrouwen in anderen. We zijn begonnen met denken, met piekeren en gestopt met te vertrouwen op de woorden die zijn gezegd.

Mijn moeder heeft tegen mij gezegd dat ze voor mij zou zorgen en dat wil ze elke dag doen. Mijn vader heeft gezegd dat hij me zou beschermen en dat gaat hij ook doen. Maar ik ben gestopt met vertrouwen, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen! Vertrouw op je familie en op God want God heeft dezelfde beloftes gedaan als je ouders en God kan niet liegen.

geschreven door Ben

Shalom

Shalom


Waarom staat er op ons gebouw Shalom?
Wat betekent Shalom?

Shalom is een woord dat uit het Hebreeuws komt en een brede, interessante en krachtige betekenis heeft. De meeste mensen kennen de betekenis: vrede.

Er zijn echter veel meer betekenissen zoals:
• Compleetheid ( bv. In aantal)
• Veiligheid, gezondheid (van lichaam)
• Welzijn, welbevinden, gezond, voorspoed.
• Vrede, rust, kalmte, tevredenheid.
• Vrede (in relaties, vrienden, regeringen)
• Vrede (geen oorlog)

Wanneer je iemand Shalom wenst, wens je hem of haar in alle opzichten voorspoed, welbevinden en vrede toe.

God wenst u zijn Shalom toe: vrede zij u. Shalom in je lichaam, je ziel en je geest, op alle terreinen van het leven.
God wenst jou al het goede toe door Jezus Christus. Door Jezus Christus ontvang je Shalom.
Shalom staat op het Gebouw omdat we u al het goede van God toewensen.