Informatie ‘Wandelingen van gebed’ 27 mei t/m 7 juni

Wat leuk en wat goed dat u op deze pagina kijkt en mee wil doen met ‘wandelingen van gebed’. Wij van gemeente ‘Leven in het Woord’ zijn zeer gemotiveerd om dit project met zoveel mogelijk christenen te gaan doen. Verschillende mensen van onze gemeente hebben de laatste tijd een bepaalde indruk gehad om te gaan wandelen en te gaan bidden. Het mooie is dat deze indrukken afzonderlijk van elkaar ontvangen waren en dat deze gedachten ons niet los lieten. Vandaar dat we dit nu in de praktijk willen gaan zetten.

We zien zo uit, naar wat God hier doorheen gaat doen. We verwachten grote doorbraken van Gods koninkrijk hier op aarde en geloven dat de gebeden tot zegen zullen zijn voor de wereld en de gelovigen.

Als u later instapt met deze actie, is dat ook mogelijk. We hopen en bidden dat er zoveel mogelijk mensen mee gaan doen en leggen dat ook in Gods handen.

Wat is er nu praktisch de bedoeling?

  1. Van dinsdag 25 mei t/m maandag 7 juni is er elke dag een ander thema waarvoor gebeden gaat worden in de buitenlucht. Welk thema er aan de beurt is, vindt u op deze pagina en in de poster en zullen dagelijks gedeeld worden op onze Facebook-pagina.
  2. We wijzen niet een speciale plek aan; u bent vrij om af te spreken met iemand, met meerderen of om dit alleen te doen. Wees wel alert op de adviezen van de overheid.
  3. U bent ook vrij in hoe u bidt, hoe vaak u bidt en natuurlijk mag u ook voor andere dingen bidden dan alleen het thema wat aan de beurt is. Verder bieden we hieronder ondersteunende Bijbelteksten aan bij elk thema zodat u deze ook bij de gebeden kan gebruiken.
  4. Het kan zijn dat u tijdens het bidden een ervaring krijgt, die u graag wilt delen. Dat moedigen wij dan ook te allen tijde aan! Schrijf het op uw Facebook-pagina, vertel het aan anderen en we bieden de mogelijkheid aan om uw ervaring in de opmerkingen te schrijven van een bericht van onze Facebook-pagina ‘Leven in het woord’.
  5. Voor verder vragen verwijzen we u naar onze contactpagina: www.leveninhetwoord.nl/contact

Wij bidden en geloven dat dit ook voor ú een zeer gezegende tijd gaat worden. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken zegt Hebreeën 11:6 en dat bidden en verklaren wij ook over u.

Shalom,

Team ‘Leven in het Woord’

Ondersteunende Bijbelteksten per dag per thema

We hebben de Herziene Statenvertaling gebruikt. U bent vrij om andere teksten en vertalingen zelf op te zoeken en ook te gebruiken.

Dinsdag 25 mei (Het onze Vader):

Mattheüs 6:9-13

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Lukas 11:9-10

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

2 Kronieken 7:14

Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

 

Woensdag 26 mei (Arbeiders in de oogst):

Johannes 4:35-38

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.

En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst.

Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst.

Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.

Lukas 10:2

Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Hebreeën 1:14

Zijn zij(engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Psalm 103:20

Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Psalm 34:8

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.

Donderdag 27 mei (Onderwijs):

Spreuken 1:7

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Spreuken 22:6

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Mattheüs 19:13

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Jakobus 1:5

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Psalm 127:3-4

Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

Vrijdag 28 mei (Israël en de vrede van Jeruzalem):

Psalm 122:6

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.

Psalmen 50:7 

Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken, Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God.

Jesaja 32:18 

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

Jesaja 48:17 

Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg [die] u gaan moet.

Galaten 6:15-16 

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar [wel dat we] een nieuwe schepping [zijn].

En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid [zij] over hen en over het Israël van God.

Zaterdag 29 mei (Business):

Psalm 1:1

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERe en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Lukas 6:38

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Deuteronomium 8:14-18

Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft;

Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen,

Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;

en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.

Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.

Markus 4:20

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

Deuteronomium 14:29 

…., opdat de HEERE, uw God, u zegent in al het werk dat u doet….

Zondag 30 mei (Eigen leef-, werk- en woonomgeving):

Psalmen 20:2 

Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.

Psalmen 18:3 

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

1Samuël 25:6 

Dit moeten jullie zeggen tegen die [man, die in voorspoed] leeft: Vrede voor u, vrede voor uw huis, en vrede voor alles wat u hebt!

Maandag 31 mei (Zorg):

Psalm 138:3

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

Jozua 1:8-9

8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Filippenzen 4:6-7

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Dinsdag 1 juni (Kunst, Sport en entertainment):

Mattheüs 5:13-16

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Psalmen 55:23 

Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

Efeze 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

1 Petrus 5:7 

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Woensdag 2 juni (Media):

Spreuken 4:24

Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.

2 Timotheüs 2:15

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Psalm 15

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij.

Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

1 Thessalonicenzen 2:12-13

Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het [ook] aangenomen hebt, niet [als] een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) [als] Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

Donderdag 3 juni (Uitstorting van Gods Geest, openbaring en opwekking):

Jesaja 44:3

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Handelingen 2:17

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, [dat] Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Johannes 7:37

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Vrijdag 4 juni (Politiek en regering):

1 Timotheüs 2:1-4

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Kronieken 1:10

Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor [de ogen van] dit volk uitga en inga, want wie zou over dit grote volk van U [kunnen] rechtspreken?

Deuteronomium 30:6

De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Zaterdag 5 juni (De (vervolgde) kerk i.c.m. ‘de nacht van gebed’ van Opendoors):

Mattheüs 16:18

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Jesaja 59:21

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

Jesaja 40:31

Maar wie de HEERE verwachten, zullen [hun] kracht vernieuwen, zij zullen [hun] vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Spreuken 14:26

In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.

Zondag 6 juni (Familie (kinderen, jeugd, ouders, alleenstaanden, ouderen):

Jesaja 59:20-21

En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,

spreekt de HEERE.Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

Handelingen 16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis[genoten].

Jesaja 44: 3-4

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.

Jeremia 29:11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, [namelijk] om u toekomst en hoop te geven.

Maandag 7 juni (Grote toename van geloof voor en van wonderen, tekenen en ervaringen met God):

Handelingen 2:17

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, [dat] Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Markus 16:17-18 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Mattheus 17:20

Ik (Jezus) zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier, naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

Johannes 14:12-14

Voorwaar, voorwaar, Ik(Jezus) zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.