ANBI gegevens St. er is Leven in het Woord 2022

Stichting: Er is Leven in het Woord

Oprichting

Deze stichting is opgericht om de financiën en andere zaken te regelen van het gelijkluidende kerkgenootschap. Voorganger Jan van Dam is door God geroepen om deze gemeente te starten. Een leuke enthousiaste groep mensen om het evangelie uit te dragen.

Het doel van de gemeente is mensen tot Jezus Christus te leiden en hen tot discipelschap te brengen.

De focus ligt op het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met God, de Vader. Het is daarvoor noodzakelijk om vervuld te worden met de Heilige geest en vervolgens de stem van God te verstaan. Veel onderwijs is hierop gericht. Onderwijs wordt gegeven in de zondagdiensten en op de bijbelstudies die georganiseerd worden.

Er is een goed georganiseerde kinderdienst om de kinderen van jongs af aan te helpen en te trainen in de omgang met God en het leren volgen van de stem van de Heilige Geest in hun leven.

Algemeen beleid

Om het doel te bereiken ( mensen op te leiden en te trainen in het zijn van een discipel) doen wij het volgende:

Er worden samenkomsten gehouden, bijbelstudies gegeven, gebedsavonden gehouden, kinderdiensten en tiener/jeugdbijeenkomsten georganiseerd.

Er worden cursussen gegeven over: de Heilige geest, geestesgaven, geven, zaaien en oogsten, het gezin en wat nodig is.

Het pastorale werk is naast dit alles heel belangrijk. Evangeliseren gebeurd op individuele basis.

De gemeente wordt onderhouden door giften. God voorziet in alles wat nodig is, is ons geloof en onze ervaring.

De gemeente wordt  geleid door een team. Dit team bespreekt maandelijks de gang van zaken en indien nodig ook frequenter. Beslissingen over veranderingen en over  financiën worden door het team genomen. Een ieder in de gemeente mag inzage hebben in de financiën.

Fiscaal nummer: 24356832

RSIN nummer:    812993603

Contactgegevens: Admiraal de Ruijterstraat 10, 2931AA Krimpen aan de Lek

                                 Tel. Nr. 0642423579

Bestuurssamenstelling: Voorzitter J.D. van Dam

                                            Secretaris: G.A. Schouwenaar

                                            Penningmeester: vacant

                                            Alg. lid: N Schouwenaar

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verspreiden van het goede nieuws van Jezus Christus via de kerkelijke activiteiten en het persoonlijke leven van de gelovigen. De geestelijke opbouw van mensen staat daarbij centraal. De bijbel roept op om discipelen te maken, mensen die zich volkomen toewijden aan de boodschap van Jezus Christus en die daarin meewerken.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Beleidsplan 2023

Ook dit jaar zal de nadruk liggen op de opbouw van mensen tot discipelen van Jezus Christus. De activiteiten zullen  gericht zijn  op het bereiken van mensen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen en hen aan te moedigen om een discipel van Jezus Christus te worden. Daarom zal er bijbelstudie gegeven worden. En worden er bidstonden gehouden. Ook de samenwerking met Youth for Christ om de lokale jongeren te bereiken zal worden voortgezet. Er is een samenwerking met de kerken van Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk op diaconie gebied. Tevens zal er in september dit jaar een door de Krimpense kerken georganiseerd weekend zijn met tentsamenkomsten

De renovatie van de de ruimte voor de “WoordKids” is klaar en intussen ook in gebruik genomen zodat zij met de groep een eigen ruimte in het gebouw hebben. Voor de renovatie van de grote zaal zal het geloof opgebouwd moeten worden voor de financiën.

Er is een goed contact met een aantal Roma gemeentes in Bulgarije en Macedonië die geestelijk en waar mogelijk financieel ondersteund worden. Pastors Jan en Joke van Dam werken onder de Roma’s en Bulgaren in Bulgarije werken om daar helpen met het trainen van leiders en verder het opbouwen, versterken en bemoedigen van gemeentes. Om dit te doen zijn zij het grootste deel van het jaar in Bulgarije. Het werk in Bulgarije is uitgebreid. Ook is er sinds niet kort contact met een gemeente in Nepal.

Toelichting op de inkomsten en uitgaven:

We hebben het jaar heel positief afgesloten omdat God royaal heeft voorzien in alles wat nodig was. De samenwerking met Stichting Zending en Evangelisatie gaat goed en we zijn dankbaar voor de geboden hulp. Het eigen vermogen is vermeerderd doordat de schuld op het gebouw afbetaald is.

jaaroverzicht St. er is Leven in het Woord 2022
bank & kasinuit
bank beginsaldo 1-1-202214.142,38
kas contant 01-01-2022382,40
giften / bestemmingsgiften59.385,16
giften aan andere geloofsbedieningen5.651,00
gift St Krimpenerwaard Intercultureel200,00
spreekgeld1395,00
gift via diaconie250,00
Energie, water, belasting en afvalverwerking255,281397,22
verzekeringen703,68
abonnementen654,17
Onkosten bankieren239,75
Website beheer174,24
aanschaf interieur diverse4255,15
onderhoud gebouw 200,00
rente lening fam J.C. van Dam360,00
aflossing gebouw aan fam J.C. v Dam30.000,00
inkomsten Google0,23
kas contant eindsaldo 31-12-2022407,30
bank eindsalodo 31-12-202228.277,94
Totaal€ 74.165,45€ 74.165,45
Balans 2022
01-01-202231-12-2022
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10169.074,25163.205,25
bank tegoed3.492,383803,13
spaar tegoed10.650,0027.474,81
lening voor gebouw van de fam J.C. van Dam-30.000,000,00
Eigen vermogen€ 153.216,63€ 191.483,19

jaaroverzicht St. er is Leven in het Woord 2021

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-20214135,13
kas contant 01-01-20211657,70 
Giften van Z&E 42300,00 
Giften23566,83 100,00
Gift St. Frontrunners 2632,00
Gift zending Macedonië 100,00
Gift zending Bulgarije 347,03
Gift St. Open Doors 440,00
Spreekgeld 1045,00
Gift via diaconie 70,00
Oasen26,4878,57
Afval verwerking497,09
Regionale belasting groep59,26
verzekeringen685,68
Abonnementen24,95604,70
Bankkosten176,00
Verbouwing WoordKidsruimte 9235,29
Zaalvloer reparatie 1845,67
Aanschaf interieur diverse1190,02
Rente lening fam. J.C. van Dam1580,00
Aflossing lening fam. J.C. van Dam36500,00
Kas contant eindsaldo 31-12-2021382,40
Eindsaldo rekeningen 31-12-2021 14142,38
Totaal71711,0971711,09

Balans 2021

1-01-2131-12-21
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10174943,25169074,25
Bank tegoed1103,723492,38
Spaar tegoed3031,4110650,00
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam-66500-30000
Eigen vermogen112578,38153216,63

jaaroverzicht St. er is Leven in het Woord 2020

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-20202484,12
Giften12842,41 
Gift Z&E verbouwing4999,54 
Verzekering Ansvar 714,99
Verbouwing 7866,49
Studie materiaal 450,00
Rente lening 2400,00
Regionale belastinggroep 50,01
Partners 1250,00
Nuts 665,15
Giften 2605,42
Bankkosten 188,88
Eindsaldo rekeningen 31-12-2020 4135,13
Totaal20326,0720326,07

Balans 2020

1-01-2031-12-20
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10180812,25174943,25
Bank tegoed425,281103,72
Spaar tegoed2058,843031,41
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam-66500,00-66500,00
Eigen vermogen116796,37112578,38

jaaroverzicht St. er is Leven in het Woord 2019

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-2019 13389,21
Water/gemeentelijke heffingen851,88
Giften in  / uit14238,921338,50
abonnementen479,95
Rente schulden fam. v Dam3400,00
Vuilnis cyclus155,55
Rente4,16
Onkosten gebouw verbouwing en reparatie13003,28
Schuld fam. Van Dam aflossen13500,00
Gift st Zending en Evangelisatie8500,00
Macedonië107,43
Internet43,56
Onkosten transacties153,35
Verzekeringen614,67
Eindsaldo rekeningen 31-12-2019 2484,12
Totaal36132,2936132,29
Balans 2019
01-01-201931-12-2019
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10186681,25180812,25
Bank tegoed1200,21425,28
Spaar tegoed12189,002058,84
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam-80000,00-66500,00
Eigen vermogen120070,46116796,37