ANBI gegevens St. Zending & Evangelisatie 2022

Stichting Zending en Evangelisatie

Oprichting

De stichting is opgericht om evangelisatie acties en de verbreiding van het goede nieuws over Jezus Christus te bevorderen. Binnen dit kader valt ook de ondersteuning bij geestelijke, lichamelijke of financiële noden van personen of organisaties. Deze acties vinden indien nodig ook in het buitenland plaats.

Algemene beleid.

We trachten aan deze doelen te werken door:

  • Zendelingen te ondersteunen of uit te zenden.
  • Het organiseren van evangelisatiebijeenkomsten.
  • Het geven van cursussen en opleidingen om mensen te trainen om het goede nieuws over Jezus Christus uit te dragen.
  • Het verspreiden of beschikbaar stellen van middelen en/of materialen t.b.v. evangelisatie.
  • Het bijeen brengen van middelen om deze doelen te bereiken.

Er is geen fondswervingsprogramma.

De fondsen worden verkregen door mond op mond reclame.

Het bestuur wijst de financiën toe aan de verschillende projecten, tenzij de giften bestemmingsgiften zijn.

Voor grotere uitgaven (> € 1000,=) vindt er altijd overleg met bestuursleden plaats.

Fiscaal nummer: 24403869

RSIN nummer: 817223216

Contactgegevens: Admiraal de Ruijterstraat 10, 2931AA te Krimpen aan de Lek

                                 Tel. Nr. 0642423579

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: E. Vervoort

                                      Secretaris; G.A. Schouwenaar

                                      Penningmeester: S.M. Schouwenaar

                                     Lid: K. Mourits

Doelstelling

Het ondersteunen van doelen, die het goede nieuws over Jezus Christus bevorderen in woorden en/of daden.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Financieel jaaroverzicht 2022

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2022InUit
beginsaldo rekeningen 1-1-2022€15.626,97
giften€ 26.837,00
nuts€ 571,51€ 2.290,00
zending Bulgarijë€ 375,00€ 7.400,00
zendingsproject Nepal€ 100,00
ondersteuning diaconie kerstactie € 177,74
ondersteuning diaconie vakantietasjes€ 50,00
ondersteuning diverse evangelisatie bedieningen€ 1.850,00
ondersteuning St. er is Leven in het Woord aflossing gebouw€ 10.000,00
gift St. er is Leven in het Woord t.b.v. verbouwing gebouw€ 17.400,00
abonnementen, administratie, bankkosten€ 334,25
eindsaldo 31-12-2022€ 3.808,49
totaal€ 43.410,48€ 43.410,48
Balans 202201-01-202231-12-2022
banktegoed€ 1.689,47€ 1.204,27
spaartegoed€ 13.937,50€ 2.604,22
eigen vermogen€ 15.626,97€ 3.808,47

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022

Ook in 2022 hebben we weer kunnen ondersteunen in het werk wat in Bulgarije en Macedonië gedaan wordt. De bezoeken en de ondersteuning van “Roma”-kerken worden goed ontvangen en zullen ook komend jaar voortgezet worden. De leiders en aanstaande leiders worden getraind in het toepassen van het woord van God zowel voor geest, ziel als lichaam. Dit heeft de hoogste prioriteit. Ook zullen er weer cursussen gegeven worden over de rol van de Heilige Geest in het leven van een christen. Lokale huisbezoeken met de lokale leiders zijn ook heel belangrijk en hebben een goede uitwerking doordat mensen leren om God’s principes toe te passen in hun leven.

Er is ook sinds 2022 contact met een gemeente in Nepal, waar ook regelmatig iemand vanuit hier naar toe gaat.

We werken samen met Youth For Christ Krimpenerwaard om de lokale jeugd te bereiken. Dit gebeurdt zowel prakties als financieël. Daar zien we ook een positieve uitwerking in onder de jongeren.

Er wordt samengewerkt met de verschillende diaconieën in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek aan diverse projecten zoals de kersttassen actie voor gezinnen en de vakantietasjes actie voor kinderen.

Verder hebben we een nauwe samenwerking met de gemeente “Er is Leven in het Woord”.

Financieel jaaroverzicht 2021

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2021BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-2021€ 34.827,99
Nuts: Vattenfal€ 293,31€ 2.758,00
Giften€ 25.021,50
Gift van/aan St. Er is leven in het woord ivm aflossing gebouw€ 42.300,00
zending Bulgarije€ 100,00€ 400,00
diaconie PKN vakantietasjes en kerstpakketten€ 222,14
FrontRunners ministries€ 410,75
Youth for Christ € 300,00
Klaas van Denderen ministries€ 600,00
abonnementen € 99,00
Ansvar schade terug€ 2.615,47
Onkosten bankieren€ 141,41
Eindsaldo rekeningen 31-12-2021€ 15.626,97
Totaal62.858,2762.858,27
Balans 202101-01-2131-12-21
Bank tegoed€ 4.042,81€ 1.689,47
Spaar tegoed€ 30.785,18€ 13.937,50
Eigen vermogen34.827,9915.626,97

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021

Vanuit de stichting Zending en Evangelisatie hebben we een betrokkenheid/samenwerking met de verschillende lokale diakonieën voor gezamelijke activiteiten en financiële ondersteuning. Ook op gebied van buitelandse zending zijn we betrokken bij het werk van een echtpaar uit “Leven in het Woord” die werkzaam zijn onder de Roma bevolking in Bulgarije en Macedonië en daar leiders trainen om het Woord van God werkzaam te laten zijn in deze bevolkingsgroep.

Financieel jaaroverzicht 2020

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2020BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-2020€ 21.453,65
Nuts: Vattenfal€ 479,06€ 3.110,00
Giften€ 22.654,00€ 8.392,24
Gift van/aan St. Er is leven in het woord€ 153,93€ 1.050,00
Bulgarije€ 4.752,00€ 7.234,19
Bulgarij retour van Dam€ 1.589,09 
Fathershouse retour€ 50,00 
Onkosten bankieren € 394,73
Ansvar schade terug€ 3.877,42 
Eindsaldo rekeningen 31-12-2020€ 34.827,99
Totaal55.009,1555.009,15
Balans 20201-01-2031-12-20
Bank tegoed€ 200,81€ 4.042,81
Spaar tegoed€ 21.252,84€ 30.785,18
Eigen vermogen€ 21.453,65€ 34.827,99

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020:

We zijn gezegend met de inkomsten, maar ook in de uitgaven. We zijn blij met de ondersteuning en samenwerking met de stichting Er is Leven in het woord. Er is een echtpaar vanuit de gemeente “er is Leven in het Woord” uitgezonden naar Bulgarije. Deze worden vanuit “Zending & Evangelisatie” financieel ondersteund. Er zijn  ook gezegende bezoeken gebracht aan de kerken waar we contact mee hebben in Macedonië. Er zijn verschillende werkbezoeken aan Noord Macedonië en Bulgarije gebracht. Het werk in Bulgarije is toegenomen doordat pastors Jan en Joke van Dam als zendelingen naar Bulgarije zijn gegaan om leiders te trainen en discipelen voor Jezus Christus te vormen. Er is een grote honger naar het woord van God. We geven ze dus te eten. Er gebeuren tijdens de diensten en pastorale gesprekken veel wonderen. Er is in 2020 ook hulp geboden aan de Roma gemeenschap door ter plaatse voedselpakketten samen te stellen en uit te delen. De leider van een Roma gemeente is overleden door corona en er is ook hulp geboden om nieuw leiderschap op weg te helpen.

Ook dit jaar is er een nauwe samenwerking geweest in het ondersteunen van de gemeente “Er is Leven in het Woord”.

Financieel jaaroverzicht 2019

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2019BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-2019€ 16.280,43
Nuts: Nuon€ 502,66€ 3.040,00
Giften€ 20.956,00
Gift van St. Er is leven in het woord€ 1.000,00
Contributies abonnementen€ 138,00€ 264,50
bestemmingsgiften€ 1.926.00
Gift LihW aflossing schuld v Dam€ 8.500,00
Macedonië/Bulgarije€ 710,00€ 1.963,27
Kerstpakketten€ 303,00
Rente€ 4,17
onkosten transacties€ 141,65
Eindsaldo rekeningen 31-12-2019€ 21.452,84
Totaal€ 38.591,26€ 38.591.26
Balans 20191-01-1931-12-19
Bank tegoed€ 4.096.83€ 200.81
Spaar tegoed€ 12.183.60€ 21.252.84
Eigen vermogen€ 16.280.43€ 21.453.65

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

God zegent steeds in wat wij nodig hebben. We zijn blij met de samenwerking en ondersteuning met de stichting Er is Leven in het Woord. Welke ondersteuning bestond uit enkele grote giften.

De uitgaven voor Macedonië en Bulgarije zijn duidelijk toegenomen door het nieuwe werk dat daar opgestart is.

Aan de locale kerstpakketten aktie voor hen die weinig hebben, hebben we dit jaar  weer meegedaan.

Het eigen vermogen is behoorlijk gestegen.