ANBI Stichting Er is leven in het Woord

Stichting: Er is Leven in het Woord

Oprichting

Deze stichting is opgericht om de financiën en andere zaken te regelen van het gelijkluidende kerkgenootschap. Voorganger Jan van Dam is door God geroepen om deze gemeente te starten. Een leuke enthousiaste groep mensen om het evangelie uit te dragen.

Het doel van de gemeente is mensen tot Jezus Christus te leiden en hen tot discipelschap te brengen.

De focus ligt op het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met God, de Vader. Het is daarvoor noodzakelijk om vervuld te worden met de Heilige geest en vervolgens de stem van God te verstaan.

Veel onderwijs is hierop gericht.

Onderwijs wordt gegeven in de zondagdiensten en op de bijbelstudies die georganiseerd worden.

Er is een goed georganiseerde kinderdienst om de kinderen van jongs af te trainen in de omgang met God en het leren volgen van de stem van de Heilige Geest in hun leven.

Algemeen beleid

Om het doel te bereiken ( mensen op te leiden en te trainen in het zijn van een discipel) doen wij het volgende:

Er worden samenkomsten gehouden, bijbelstudies gegeven, kinderdiensten georganiseerd.

Er worden cursussen gegeven over: de Heilige geest, geestesgaven, geven, zaaien en oogsten, het gezin en wat nodig is.

Het pastorale werk is naast dit alles heel belangrijk. Evangeliseren gebeurd op individuele basis.

De gemeente wordt onderhouden door giften. God voorziet in alles wat nodig is, is ons geloof en onze ervaring.

De gemeente wordt  geleid door een team. Dit team bespreekt maandelijks de gang van zaken en indien nodig ook frequenter. Beslissingen over veranderingen en over  financiën worden door het team genomen. Een ieder in de gemeente mag inzage hebben in de financiën.

Fiscaal nummer: 24356832

RSIN nummer:    812993603

Contactgegevens: Adm. de Ruijterstraat 10; 2931AA  Krimpen aan de Lek

                                    Tel. Nr. 06-42423579

Bestuurssamenstelling: voorzitter J-D. van Dam

                                           secretaris: G.A. Schouwenaar

                                           penningmeester: J. van der Veen

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verspreiden van het goede nieuws van Jezus Christus via de kerkelijke activiteiten en het persoonlijke leven van de gelovigen. De geestelijke opbouw van mensen staat daarbij centraal. De bijbel roept op om discipelen te maken, mensen die zich volkomen toewijden aan de boodschap van Jezus Christus en die daarin meewerken.

Beleidsplan 2020

Ook dit jaar zal de nadruk liggen op de opbouw van mensen tot discipelen van Jezus Christus. De activiteiten zullen  gericht zijn  op het bereiken van mensen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen en hen aan te moedigen om een discipel van Jezus Christus te worden. Daarom zal er bijbelstudie gegeven worden. En worden er bidstonden gehouden.

De renovatie van de studieruimte zal dit jaar voltooid worden. Voor de renovatie van de samenkomstruimte zal het geloof opgebouwd moeten worden voor de financiën.

Er is een goed contact met een aantal Roma gemeentes in Bulgarije en Macedonië die geestelijk en waar mogelijk financieel ondersteund worden. Pastors Jan en Joke van Dam zullen het grootste deel van het jaar onder de Roma’s en Bulgaren in Bulgarije werken.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019

Naast de prediking van het woord van God, zijn er diverse keren bijbelstudies gegeven over: hoe breng ik het onderwijs in praktijk.

God wil zo graag dat mensen iets doen met wat Hij aanreikt. Veel van de activiteiten waren hier dan ook opgericht.

Ook zijn er maandelijks creatieve avonden voor vrouwen. Deze zijn goed bezocht.

We mogen ons verheugen in een groeiend aantal mensen in de gemeente.

De verandering in het bestuur van de gemeente vorig jaar is zeer goed geweest. We voelen ons echt gezegend dat alles zo soepel verloopt.

Het werk in Bulgarije is uitgebreid. Pastors Jan en Joke van Dam zullen daar gaan helpen met het trainen van leiders en verder het opbouwen, versterken en bemoedigen van gemeentes. Om dit te doen zullen zij het grootste deel van het jaar in Bulgarije zijn.

Financieel jaaroverzicht 2018

Samenvatting administratie Stichting Er is Leven in het Woord 2018

Bij Af
Beginsaldo rekeningen 1-1-2018  6.521,72
Water/gemeentelijke heffingen 392,04
Giften in  / uit 13847,55 2750,00
abonnementen 29,95
NRente schulden fam. v Dam 1700,00
Rente spaarrekeningen 6,37
gift van St. Zending en Evangelisatie 20000,00
Onkosten gebouw 68,00 1181,55
Schuld fam. Van Dam aflossen 20000,00
Macedonië 199,71
Kinderdienst 80,30
Onkosten transacties 137,83
Verzekeringen 583,05
Eindsaldo rekeningen 31-12-2018  13.389,21
Totaal 40443,64 40443,64

Balans 2018

1-01-18 31-12-18
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10 192550,25 186681,25
Bank tegoed 738,67 1200,21
Spaar tegoed 5783,05 12189,00
Hypotheekschuld ABN-AMRO 0,00 0,00
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam -100000,00 -80000,00
Eigen vermogen 99071,97 120070,46

Toelichting op de inkomsten en uitgaven:

Dit jaar zijn we weer zeer gezegend door de inkomsten, God heeft royaal voorzien in alles wat nodig was. De samenwerking met Stichting Zending en Evangelisatie was weer goed en we zijn dankbaar voor de geboden hulp.

De schuld aan de familie van Dam is duidelijk afgenomen. En het eigenvermogen is duidelijk weer gestegen.

Financieel jaaroverzicht 2019

Samenvatting administratie Stichting Er is Leven in het Woord 2019

Bij Af
Beginsaldo rekeningen 1-1-2019  13389.21
Water/gemeentelijke heffingen 851.88
Giften in  / uit 14238.92 1338.50
abonnementen 479.95
Rente schulden fam. v Dam 3400.00
Vuilnis cyclus 155.55
Rente 4.16
Onkosten gebouw verbouwing en reparatie 13003.28
Schuld fam. Van Dam aflossen 13500.00
Gift st Zending en Evangelisatie 8500.00
Macedonië 107.43
Internet 43.56
Onkosten transacties 153.35
Verzekeringen 614.67
Eindsaldo rekeningen 31-12-2019  2484.12
Totaal 36132.29 36132.29
Balans 2019
1/01/19 31/12/19
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10 186681.25 180812.25
Bank tegoed 1200.21 425.28
Spaar tegoed 12189.00 2058.84
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam -80000.00 -66500.00
Eigen vermogen 120070.46 116796.37

Toelichting  op de inkomsten en uitgaven.

Ook dit jaar zijn we gezegend door God met giften.

Daardoor konden we Fathers House Ministries en Frontrunners ondersteunen.

Er is een grote reparatie aan het dak van het gebouw geweest en is de renovatie van de tussenruimte ter hand genomen. Verder is een deel van de schuld afgelost.

De stichting Zending en Evangelisatie heeft geholpen met het verder aflossen van de lening aan de familie van Dam.

Door de verbouwing is het eigenvermogen afgenomen.