ANBI Stichting Zending en Evangelisatie

Stichting Zending en Evangelisatie

Oprichting

De stichting is opgericht om evangelisatie acties en de verbreiding van het goede nieuws over Jezus Christus te bevorderen. Binnen dit kader valt ook de ondersteuning bij geestelijke, lichamelijke of financiële noden van personen of organisaties. Deze acties vinden indien nodig ook in het buitenland plaats.

Algemene beleid.

We trachten aan deze doelen te werken door:

  • Zendelingen te ondersteunen of uit te zenden.
  • Het organiseren van evangelisatiebijeenkomsten.
  • Het geven van cursussen en opleidingen om mensen te trainen om het goede nieuws over Jezus Christus uit te dragen.
  • Het verspreiden of beschikbaar stellen van middelen en/of materialen t.b.v. evangelisatie.
  • Het bijeen brengen van middelen om deze doelen te bereiken.

Er is geen fondswervingsprogramma.

De fondsen worden verkregen door mond op mond reclame.

Het bestuur wijst de financiën toe aan de verschillende projecten, tenzij de giften bestemmingsgiften zijn.

Voor grotere uitgaven (> € 1000,=) vindt er altijd overleg met bestuursleden plaats.

Fiscaal nummer: 24403869

RSIN nummer: 817223216

Contactgegevens: Adm. de Ruijterstraat 10; 2931AA  Krimpen aan de Lek

                                 Tel. Nr. 06-42423579

Bestuurssamenstelling: voorzitter E. Vervoort

                                           secretaris: G.A. Schouwenaar

                                           penningmeester: J. van der Veen

Doelstelling

Het ondersteunen van doelen, die het goede nieuws over Jezus Christus bevorderen in woorden en/of daden.

Beleidsplan 2020

De bezoeken en de ondersteuning van Romakerken in Macedonië en Bulgarije zal voortgezet worden. De leiders en aanstaande leiders trainingen zullen voortgezet worden en hebben de hoogste prioriteit. Ook zullen er weer cursussen gegeven worden over de rol van de Heilige Geest in het leven van een christen.

De nauwe samenwerking met de gemeente “Er is Leven in het Woord” zal gecontinueerd worden.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019

Ook dit jaar is er een nauwe samenwerking geweest in het ondersteunen van de gemeente “Er is Leven in het Woord”.

Er zijn verschillende werkbezoeken aan Noord Macedonië en Bulgarije gebracht. Het werk in Bulgarije is toegenomen doordat pastors Jan en Joke van Dam als zendelingen naar Bulgarije zijn gegaan om leiders te trainen en discipelen voor Jezus Christus te vormen. Er is een grote honger naar het woord van God. We geven ze dus te eten.

Er gebeuren tijdens de diensten en pastorale gesprekken veel wonderen.

Het geld wat vorig jaar gegeven is voor de aankoop van een terrein met gebouw in Bulgarije, Kozarevo, is goed besteed. Inmiddels is er een zaal in gebruik genomen, die nog wel afgemaakt moet worden.

Pastor Tefik zijn vrouw werd geopereerd vanwege kanker en daar is een bijdrage voor gegeven van €500,00. Ze is weer helemaal hersteld, prijs God.

Financieel jaaroverzicht 2018

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2018

Bij Af
Beginsaldo rekeningen 1-1-2018 19009,97
Nuts: Nuon 69,47 2790,00
Giften 22608,00 600,00
Gift van/aan St. Er is leven in het woord 2300,00 20000,00
Rente spaarrekeningen 16,53
bestemmingsgiften 600,00 600,00
Bulgarije hulp bij koop stuk grond 3262,96
Macedonië 808,75
evangelisatie 146,33
onkosten transacties 115,50
Eindsaldo rekeningen 31-12-2018 16280,43
Totaal 44603,97 44603,97
Balans 2018
1-01-18 31-12-19
Bank tegoed 41,35 4096,83
Spaar tegoed 18968,62 12183,60
Eigen vermogen 19009,97 16280,43

Toelichting op de inkomsten en uitgaven van 2018:

We zijn gezegend met de inkomsten, maar ook in de uitgaven. We zijn blij met de ondersteuning en samenwerking met de stichting Er is Leven in het woord. Er is een gift van €3000 gegeven aan een kerk in Bulgarije voor de aankoop van een stuk land voor de bouw van een kerk. De ontginning en bouw zullen in 2019 aanvangen.

Er zijn enkele gezegende bezoeken gebracht aan de kerken waar we contact mee hebben in Macedonië en Bulgarije

Het eigenvermogen is wat afgenomen.

Financieel jaaroverzicht 2019

Samenvatting administratie Stichting Zending en Evangelisatie 2019

Bij Af
Beginsaldo rekeningen 1-1-2019 16280.43
Nuts: Nuon 502.66 3040.00
Giften 20956.00
Gift van St. Er is leven in het woord 1000.00
Contributies abonnementen 138.00 264.50
bestemmingsgiften 1926.00
Gift LihW aflossing schuld v Dam 8500.00
Macedonië/Bulgarije 710.00 1963.27
Kerstpakketten 303.00
Rente 4.17
onkosten transacties 141.65
Eindsaldo rekeningen 31-12-2019 21452.84
Totaal 38591.26 38591.26
Balans 2019
1-01-19 31-12-19
Bank tegoed 4096.83 200.81
Spaar tegoed 12183.60 21252.84
Eigen vermogen 16280.43 21453.65

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2019

God zegent steeds in wat wij nodig hebben. We zijn blij met de samenwerking en ondersteuning met de stichting Er is Leven in het Woord. Welke ondersteuning bestond uit enkele grote giften.

De uitgaven voor Macedonië en Bulgarije zijn duidelijk toegenomen door het nieuwe werk dat daar opgestart is.

Aan de locale kerstpakketten aktie voor hen die weinig hebben, hebben we dit jaar  weer meegedaan.

Het eigen vermogen is behoorlijk gestegen.